Conform Codului Fiscal, companiile din România pot beneficia de o scutire de impozit pe profitul reinvestit, facilitate care se acordă pentru anumite categorii de active, cum ar fi depozitele si halele industriale. Vom vedea care sunt condițiile în care o firma poate beneficia de această scutire de impozit și care e lista completă a activelor menționate in lege.

Ce reprezintă scutirea de impozit a profitului reinvestit

Scutirea de impozit a profitului reinvestit reprezintă o facilitate fiscală acordată firmelor care vor să reinvestească profitul obținut în activitățile lor economice, în loc să distribuie acest profit sub formă de dividende către acționari sau proprietari. Această măsură are ca scop stimularea investițiilor și creșterea economică, încurajând alocarea resurselor financiare în dezvoltarea firmei.

Astfel, în loc să plătească impozit pe profit pentru suma reinvestită, companiile pot beneficia de o reducere sau eliminare a impozitului pe profit aferent acelei sume. Aceasta înseamnă că o parte sau întregul profit reinvestit nu va fi supus impozitării la momentul reinvestirii.

Profitul reinvestit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, obţinut până în trimestrul sau în anul punerii în funcţiune a activelor. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

De obicei, scutirea de impozit pentru profitul reinvestit este condiționată de anumite criterii. De exemplu, investițiile trebuie să fie făcute în anumite tipuri de active, cum ar fi active corporale sau necorporale noi. Este important să se respecte condițiile stabilite de lege pentru a beneficia de această facilitate.

Măsura are ca scop să încurajeze companiile să investească în extinderea afacerilor, modernizarea echipamentelor, inovarea și alte inițiative care contribuie la dezvoltarea economică a țării. Facilitatea este reglementata de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și Ordinul nr. 3691/2015 al Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit Codului Fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.

Profitul reinvestit in cladiri industriale este scutit de impozit

Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, pentru stimularea contribuabililor de a dezvolta noi capacități de producție și de a le moderniza pe cele existente, facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit a fost extinsă și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare și în activele reprezentând retehnologizare, active stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. 

Ordinul prevede ca începând de la 1 ianuarie 2023 profitul reinvestit în clădiri industriale și construcțiile ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.) va fi scutit la plata impozitului. 

Contribuabilii care beneficiază de această facilitate au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilității, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale rectificative. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele care se înscriu în oricare dintre următoarele situații:

a) sunt transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b) sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte și înlocuite, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege.

Alte categorii de active pentru care se aplica facilitatea

Profitul investit în echipamente tehnologice, active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. 

Dintre categoriile de active care pot beneficia de această facilitate se numără:

 • Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni
 • Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice
 • Clădiri agrozootehnice
 • Construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane)
 • Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare) 
 • Silozuri pentru furaje 
 • Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor
 • Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri
 • Heleștee, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole
 • Sere, solarii, răsadnițe și cipercării
 • Animale și plantații
Show Buttons
Hide Buttons