Programul Operațional Regional (POR), Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Fonduri Structurale și de Investiții Europene, Programe de cooperare transfrontalieră și interregională sunt doar câteva instrumente prin care companiile care dezvoltă sau închiriază hale industriale și depozite pot beneficia de fonduri europene nerambursabile pentru acest tip de investiții. Acestora li se adagă și o serie de instrumente și scheme de ajutor de stat prin care investitorii pot beneficia de facilități fiscale și bani de la stat pentru a construi și opera halele industriale și depozitele.

Tipuri de fonduri europene pentru hale industriale

Programul operațional regional (POR) are drept obiectiv promovarea creșterii inteligente durabile și favorabile incluziunii în toate regiunile din România, antrenând îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în aceste zone. Programul urmărește să vină cu soluții la principalele provocări cu care se confruntă România în materie de dezvoltare, și anume: competitivitatea regională, dezvoltarea urbană durabilă, economia cu emisii reduse de carbon și infrastructura economică și socială la nivel regional și local.

Programul se concentrează pe mai multe priorități de finanțare, care vizează printre altele sprijinirea microîntreprinderilor în vederea stimulării creșterii și dezvoltării acestora și a IMM-urilor.

În acest sens microîntreprinderile pot obține fonduri pentru investiții în active corporale, aici fiind incluse incluse construcția, extinderea sau modernizarea halelor industriale și a spațiilor de producție. De asemenea, achiziționarea de echipamente și utilaje necesare pentru desfășurarea activității.  

IMM-urile care beneficiază de fonduri europene prin acest instrument, trebuie să aibă între 10 și 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală care nu depășește 50 milioane de euro sau un bilanț total anual care nu depășește 43 milioane de euro. Finanțările sunt destinate modernizarea și extinderea infrastructurii de producție, prin lucrări de construcție, modernizare sau extindere a capacităților de producție existente. Acestea ajută la creșterea capacității de producție, la îmbunătățirea eficienței și la reducerea costurilor de operare.

Pentru a accesa finanțarea prin aceste axe prioritare este nevoie să fie parcurse mai multe etape.  

Cel mai importantă este identificarea nevoilor și oportunităților, respectiv evaluarea investițiilor neceare și stabilirea proiectelor eligibile.

Odată aceste elemente stabilite, beneficiarii trebuie să pregătească documentația necesară, inclusiv planul de afaceri, studiul de fezabilitate și alte documente suport.

Depunerea cererii și a proiectului se face la autoritatea de management responsabilă, care evaluează proiectele în funcție de criteriile stabilite. După aprobarea finanțării, beneficiarii pot începe implementarea proiectului, respectând termenele și condițiile stabilite.

Ajutoare de stat pentru susținerea investițiilor

Companiile care închiriază sau construiesc hale industriale pot beneficia, de asemenea și finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie.

Finanțare nerambursabilă poate ajunge până la 50% din investiția totală în proiect, în funcție de regiune. Astfel, companiile din Regiunea București pot obține ajutor de stat de maxim 7,5 milioane de euro, cele din Regiunea Vest și Ilfov de până la 26,25 milioane de euro, iar în celelale regiuni maximul este de 37,5 milioane de euro.

ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate ca societate comercială

b) realizează o investiție inițială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute de legislație;

c) nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate”;

d) nu se află în procedura de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;

g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

Firmele existente pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Firmele nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă data înregistrării cererii de acord pentru finanțare:
a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă firmă care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

Activele corporale și necorporale trebuie să fie exploatate exclusiv de firma beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea, să fie incluse în activele firmei beneficiare de ajutor de stat și să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiției, să fie achiziționate în condiții de piață.

Activele necorporale trebuie să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.

În cazul închirierii construcțiilor aferente investiției inițiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin 5 ani de la data finalizării investiției iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăși 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiției.

Show Buttons
Hide Buttons